Back to top

Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania  osobných údajov prevádzkovateľom  Hotela Thermalpark ***  

 

I.   INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Prevádzkovateľom  HotelaThermalpark *** ( ďalej aj ako „hotel“)  a web stránky www.thermalpark.skje spoločnosť: THERMALPARK DS, a. s.,  IČO: 31 450 920, so sídlom  Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka č. 224/T (ďalej len „ spoločnosť“ alebo„prevádzkovateľ“). 

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.thermalpark.sk(ďalej len „webové stránky“), zákazníkov spoločnosti,  ktorí spravia prostredníctvom webových stránok rezerváciu ubytovania, prihlásia sa na odber newslettera, alebo kontaktujú spoločnosť  prostredníctvom kontaktného formulára, ako aj všetkých  ubytovaných hostí  Hotela Thermalpark ***  (ďalej len „zákazníci“ alebo„dotknuté osoby“). 

Spoločnosť  pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov. 

 

II.  PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov( ďalej len  „nariadenie GDPR“) a rovnako v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov  -  ubytovaných hostí je   čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia GDPR a zákon č.404/2011 o pobyte cudzincov  v aktuálnom znení:  plnenie si zákonných povinností, ktoré vyplývajú z uzatvoreného zmluvného vzťahu ( zmluvy o ubytovaní podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka), najmä za účelom evidencie a fakturácie a splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa 

Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov používateľov  webových stránok a  odberateľov newslettera je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR:  dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. 

 

III.  KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV 

Údaje poskytnuté zákazníkmi

Na webových stránkach spracovávame osobné údaje zákazníkov  -  sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnú pri vyplnení kontaktného formulára alebo pri vytvorení rezervácie. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu, titul,  meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. 

Priamo v priestoroch hotela spracúvame osobné údaje zákazníkov, ktorí sa  ubytujú v hoteli. Na tento účel sú spracované údaje v rozsahu titul,  meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu resp.  cestovného pasu, doba ubytovania, podpis.

Údaje zo sociálnych sietí (FB, Twitter, Instagram)

Ak pre kontakt s našou spoločnosťou využijete niektorú zo sociálnych sietí , umožníte  prevádzkovateľovi tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na sociálnej sieti je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.  Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch tretích strán. Spoločnosť  nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán. Spracúvanie osobných údajov sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sú zverejnené na sociálnych sieťach.

Právnym základom spracúvanie osobných údajov je  súhlas dotknutej osoby:   interakcia s pluginom alebo aktívne konanie ( napr. zapojenie sa do súťaže).

Údaje získané prostredníctvom cookies

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava prevádzkovateľ údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Cookies prevádzkovateľa ani tretích strán neobsahujú žiadne osobné údaje a zbierajú len anonymné údaje spojené s jeho užívateľským ID. 

Prevádzkovateľ  nezhromažďuje ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje týkajúce sa príslušnosti k rase alebo etniku, politickej strane, údaje o náboženskom presvedčení a pod. 

 

IV. ÚČEL SPRACOVANIA POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané prevádzkovateľom automatizovane v elektronickej forme a aj manuálne pracovníkmi prevádzkovateľa, a to podľa druhu služby alebo produktu. Osobné údaje zákazníkov sú  poskytnuté tretím osobám len vo výnimočných prípadoch, keď ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Účelom spracúvania poskytnutých osobných údajov prípade  zákazníkov ubytovaných v hoteli  je: zaevidovanie rezervácie, vypracovanie dokumentov v súvisiacou s uzatvorenou zmluvou o ubytovaní, vyúčtovanie  ceny služieb poskytnutých zákazníkovi, archivácia.

Spoločnosť  spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania rezervácie, počas celej doby ubytovania hosťa. Zo zákona prevádzkovateľ následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch. 

 

V.  NEWSLETTER, COOKIES 

Pre propagáciu hotela formou obchodných oznámení zasielaných odberateľom newslettera využíva prevádzkovateľ e-mailovú adresu poskytnuté zákazníkmi. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas  udeľujete v priebehu registrácie na odber newslettera na webovej stránke hotela, resp. pri rezervácii ubytovania. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo môžete kontaktovať priamo oddelenie marketingu na emailovej adrese : info [at] thermalpark.sk.

Newslettre sú zasielané odberateľom newslettera po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním, alebo kým nedôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však newslettre zasielané po dobu 5 rokov. Potom spoločnosť prevádzkovateľ požiada o udelenie nového súhlasu. 

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. 

 

VI. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM 

Osobné údaje zákazníkov sú  spracovávané oprávnenými osobami spoločnosti: riaditeľ, pracovníci hotelovej recepcie, ......Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s prevádzkovateľom.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je zmluvná strana, ktorá spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa na účely a spôsobom, ktoré stanovuje spoločnosť. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté štátnym resp. súdnym orgánom , ak si to vyžaduje príslušný zákon. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú.

 

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

Prístup k osobným údajom

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že dotknutá osoba   môže  žiadať vystavenie  potvrdenia, či sú prevádzkovateľom  jeho osobné údaje spracúvané. Pokiaľ sú osobné údaje žiadateľa spracúvané, prevádzkovateľ vystaví  potvrdenie s informáciami: za akým účelom ich spracúva, o aké osobné údaje ide, či sú osobné údaje poskytované iným osobám, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, či spracúva prevádzkovateľ osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe  kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ žiadateľ má záujem  o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť. 

 

Opravu osobných údajov

Dotknutá osoba kedykoľvek má právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov, ak zistí, že sú spracúvane nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.  Iba v prípade aktuálnych údajov môže prevádzkovateľ správne vybaviť Vašu objednávku. 

 

Výmaz osobných údajov 

Dotknutá osoba    má právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to: 

  1. pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli  získané alebo inak spracúvané;
  2. pokiaľ odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého poskytovateľ  s osobnými údajmi ďalej narába, 
  3. pokiaľ úspešne uplatní jednu z námietok spracúvania osobných údajov, 
  4. pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
  5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
  6. osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však je prevádzkovateľ povinný  žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie; na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy; z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnilo či neprimerane sťažilo; na uplatnenie právneho nároku, budete musieť tieto zásahy strpieť. 

Pokiaľ  prevádzkovateľ vyhovie podnetu  dotknutej osoby    a údaje vymaže, kontaktuje aj tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahne.

 

Prenos osobných údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré dotknutá osoba  prevádzkovateľovi poskytol na základe súhlasu alebo zmluvy, na jeho  žiadosť „prenesie“ inej osobe. 

Podmienkou však je, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracúval v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať. 

Obmedzenie spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba    má právo na obmedzenie spracúvania jeho  osobných údajov, a to: v čase, keď napadne správnosť spracúvaných osobných údajov a prevádzkovateľ overuje ich správnosť; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania dotknutá osoba   požiada o obmedzenie ich použitia; pokiaľ prevádzkovateľ  naďalej nepotrebuje spracúvať  osobné údaje, no dotknutá osoba    ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku; pokiaľ  dotknutá osoba  si uplatní námietku spracúvania osobných údajov a prevádzkovateľ preveruje jej opodstatnenosť.

 

Námietka proti spracovaniu osobných údajov

Dotknutá osoba    kedykoľvek má možnosť namietať spracúvanie svojich  osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ prevádzkovateľ: 

  1. spracúva jeho osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci - námietka je  vždy posúdená s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namieta zamestnanec, pričom  prevádzkovateľ o výsledku posúdenia informuje dotknutú osobu;
  1. spracúva jeho osobné údaje na účely priameho marketingu -  táto námietka je absolútna, čo znamená, že  prevádzkovateľ osobné údaje nebude ďalej za týmto účelom spracúvať;
  2. spracúva jeho osobné údaje  na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov poskytnutým dotknutou osobou, má táto právo tento súhlas kedykoľvek odvolať

 

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu sídla spoločnosti  alebo elektronicky na emailovú adresu: info [at] thermalpark.sk Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia.

Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ  dotknutá osoba   sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv podľa nariadenia GDPR alebo   zákona č. 18/2018 Z.z. , má možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajovSlovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti sú platné od 25.5.2018

Cookies